مجله دکوراسیون داخلی

مجله Campagne Decoration-Mai 2017

مجله دکوراسیون داخلی

مجله Elle Decor Italia-Maggio 2017

مجله دکوراسیون داخلی

مجله Corriere della Sera Living-Maggio 2017